Łódź ul. Pabianicka 119/131

kontakt@netmi.pl

Reklamacja usługi szkoleniowej

 

Każdy uczestnik szkolenia ma prawo wnieś reklamację z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi szkoleniowej, z powodu niezadowolenia formy prowadzenia szkolenia, innego programu szkoleniowego niż wynika z bazy BUR, oraz innego uargumentowanego zastrzeżenia.

 

Reklamację należy złożyć do biura Netmi Group w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Termin składania reklamacji wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została zrealizowana lub nie została zrealizowana.

 

Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.

 

 

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

W przypadku stwierdzenia zasadności wniesionej reklamacji uczestnikowi przysługuje, częściowy lub całkowity zwrot kosztów usługi edukacyjnej, możliwość ponownego uczestnictwa w kursie o tym samym zakresie w najbliższym możliwym terminie.

 

Naruszenie warunków postępowania reklamacyjnego skutkuje nieważnością wniesionej reklamacji.